107034369360014088981


Dobrze trafiłeś ponieważ znajdziesz tu nocleg
i zakwaterowanie w Bieszczadach, na wakacje, ferie, weekendy oraz inne wolne dni.

W bazie turystycznej oferujemy wolne pokoje, domki w górach, kwatery nad Soliną a przede wszystkim tanie noclegi w różnych obiektach
z terenu całych Bieszczad

Zapraszamy szukających jak i oferujących noclegi w Bieszczadach

REGULAMIN



REGULAMIN SERWISU WWW.BIESZCZADYNOCLEGI.EU





1. Postanowienia ogólne.



1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.bieszczadynoclegi.eu zwanego dalej „SERWISEM”.



2. Organizatorem i właścicielem SERWISU jest F.H.U ARKUS S.C. H. i W. BEREŻAŃSCY, ul. 1000-Lecia 3, 38-600 Lesko, NIP 688-004-16-77, REGON 370053120.



3. SERWIS jest internetowym portalem informacji turystycznej umożliwiającym prezentację obiektów noclegowych działających na terenie Bieszczad. SERWIS nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy użytkownikami, w szczególności nie uczestniczy w rezerwacji obiektów noclegowych prezentowanych za jego pośrednictwem. Czynności opisanych w zdaniu poprzedzającym użytkownicy dokonują na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. SERWIS nie odpowiada również za zgodność treści prezentacji ze stanem faktycznym, w szczególności w zakresie ceny, standardu oferowanych usług, czy bezpieczeństwa obiektu noclegowego. 



4. Użytkownikiem SERWISU może być osoba fizyczna, osoba prawa, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przegląda zasoby SERWISU lub  dokonuje prezentacji obiektu noclegowego za jego pośrednictwem.





2. Zasady korzystania z SERWISU.



1. Założenie konta w SERWISIE jest bezpłatne i następuje za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://www.bieszczadynoclegi.eu/rejestracja.html



2. Pierwsza prezentacja obiektu noclegowego w SERWISIE jest bezpłatna. Zwolnienie z opłaty abonamentowej obowiązuje przez okres 2 miesięcy od dnia wyświetlenia prezentacji w SERWISIE. Dalsza prezentacja obiektu noclegowego w SERWISIE wymaga uiszczenia opłaty abonamentowej. Zabrania się kasowania i ponownej prezentacji tego samego obiektu noclegowego w celu uniknięcia opłaty abonamentowej. Zabrania się również powielania ogłoszenia tego samego obiektu noclegowego.



3. Uiszczenie przez użytkownika opłaty abonamentowej na rzecz SERWISU jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas określony.



4. Wysokość opłaty abonamentowej określa Cennik stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu.



5. Korzystanie z SERWISU jest uwarunkowane uprzednią akceptacją Regulaminu. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacją jego treści użytkownicy składają na etapie założenia konta w SERWISIE przez zaznaczenie stosownej opcji. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać aktualnych postanowień Regulaminu przez cały okres korzystania z SERWISU.



6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu SERWIS zastrzega sobie prawo zablokowania konta użytkownika bez podawania przyczyny i bez wcześniejszego ostrzeżenia. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia. Użytkownikowi, którego konto zostało zablokowane z przyczyn, o których mowa w zdaniach poprzedzających nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych opłat ani odrębne odszkodowanie.



7. Użytkownik SERWISU zobowiązuje się do:



a) każdorazowego wskazania prawdziwych danych, w tym dotyczących aktualnego adresu e-mail do korespondencji z SERWISEM,



b) zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz nie udostępniania ich osobom trzecim,



c) zawiadomienia SERWISU o każdej próbie nieautoryzowanej rejestracji z konta użytkownika,



d) poinformowania SERWISU o każdej zmianie danych osobowych lub adresowych.



8. SERWIS zastrzega sobie prawo do:



a) nie zawarcia umowy z użytkownikiem,



b) przeniesienia prezentacji obiektu noclegowego do innej kategorii,



d) usunięcia prezentacji zawierającej treści niezgodne z profilem SERWISU



- bez podawania przyczyny i bez wcześniejszego ostrzeżenia.     



9. Zamieszczając prezentację obiektu noclegowego w SERWISIE użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw do publikowanych materiałów. Zabrania się w szczególności zamieszczania zdjęć oraz innych materiałów objętych prawami autorskimi osób trzecich bez ich zgody, jak również publikowania treści, na których widnieje logo lub adres jakiejkolwiek strony internetowej, z wyjątkiem strony należącej do użytkownika.



10. SERWIS zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów zawierających treści powszechnie uznane za obelżywe, obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie osób trzecich, wprowadzające w błąd, szkodzące wizerunkowi SERWISU lub świadczące o innym naruszeniu przepisów prawa. Użytkownikowi, którego wpis został usunięty z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych opłat ani odrębne odszkodowanie.



11. SERWIS nie odpowiada za:



a) zakłócenia w świadczeniu usług wywołane przerwami technicznymi, awariami, innymi utrudnieniami ze strony dostawców internetowych lub wskutek działania siły wyższej,



b) problemy, bądź przerwy w działaniu infrastruktury internetowej użytkownika, uniemożliwiające mu prawidłowe korzystanie z SERWISU,



c) straty poniesione przez użytkownika wskutek utraty danych lub niemożności przesyłania danych spowodowane przerwą w dostępie do SERWISU,



d) ewentualne następstwa braku aktualizacji danych użytkownika w SERWISIE.



W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych opłat ani odrębne odszkodowanie.





3. Usługi dodatkowe.



1. Użytkownik może rozszerzyć zakres prezentacji obiektu noclegowego w SERWISIE o usługi dodatkowe, takie jak „Promowanie ogłoszenia” i „Wyróżnienie ogłoszenia”.



2. Zasady świadczenia usług dodatkowych i wysokość należnych opłat określa Cennik stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu.



3. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi dodatkowej w każdym momencie jej obowiązywania, jednak bez prawa żądania zwrotu opłaty za okres pozostały do zakończenia danej usługi dodatkowej.





4. Postępowanie reklamacyjne.



1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację odnośnie płatnych opcji SERWISU w terminie 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.



2.  Reklamację można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail (kontakt@bieszczadynoclegi.eu) lub za pomocą formularza kontaktowego.



3. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o nich SERWISU. Informację o sposobie rozpoznania reklamacji użytkownik uzyska drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.





5. Zakończenie korzystania z SERWISU.



1. Jeżeli przed upływem okresu obowiązywania umowy użytkownik nie wykupi abonamentu prezentacja jego obiektu noclegowego w SERWISIE przestanie być widoczna. Użytkownik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może w każdej chwili zalogować się na swoje konto, a po uiszczeniu opłaty abonamentowej prezentacja jego obiektu noclegowego ponownie będzie widoczna w SERWISIE.   



2. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z SERWISU w każdym momencie obowiązywania umowy, jednak bez prawa żądania zwrotu opłaty za okres pozostały do zakończenia danego abonamentu. 





6. Postanowienia końcowe.



1. SERWIS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie, bez konieczności odrębnego informowania o tym użytkowników. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie SERWISU.



2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez SERWIS danych użytkowników w celach marketingowych, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).



3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby SERWISU.



 



Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.01.2014 r.



 





CENNIK



Dodanie obiektu do katalogu oraz emisja przez okres 2 miesięcy BEZPŁATNIE !!!



Po upływie okresu BEZPŁATNEGO koszt abonamentu wynosi:




  • na okres 1 roku - 100 zł *



 





 



Usługi dodatkowe 



Promowanie ogłoszenia na stronie głównej oraz podstronach serwisu (wyświetlanie odbywa się na zasadzie rotacji)




  • przez okres 90   dni - 35 zł *

  • przez okres 180 dni - 50 zł *



 





 



Wyróżnienie ogłoszenia na stronie głównej oraz podstronach serwisu (wyświetlanie odbywa się na zasadzie rotacji)




  • przez okres 90   dni - 45 zł *

  • przez okres 180 dni - 60 zł *





*) - ceny netto 



 


Nieruchomosc

Noclegi w Bieszczadach, Baza noclegowa, Oferty całoroczne, Tanie noclegi, Wakacje, Urlop, Wypoczynek, Góry, Turystyka,