107034369360014088981


Dobrze trafiłeś ponieważ znajdziesz tu nocleg
i zakwaterowanie w Bieszczadach, na wakacje, ferie, weekendy oraz inne wolne dni.

W bazie turystycznej oferujemy wolne pokoje, domki w górach, kwatery nad Soliną a przede wszystkim tanie noclegi w różnych obiektach
z terenu całych Bieszczad

Zapraszamy szukających jak i oferujących noclegi w Bieszczadach

REGULAMINREGULAMIN SERWISU WWW.BIESZCZADYNOCLEGI.EU

1. Postanowienia ogólne.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.bieszczadynoclegi.eu zwanego dalej „SERWISEM”.2. Organizatorem i właścicielem SERWISU jest F.H.U ARKUS S.C. H. i W. BEREŻAŃSCY, ul. 1000-Lecia 3, 38-600 Lesko, NIP 688-004-16-77, REGON 370053120.3. SERWIS jest internetowym portalem informacji turystycznej umożliwiającym prezentację obiektów noclegowych działających na terenie Bieszczad. SERWIS nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy użytkownikami, w szczególności nie uczestniczy w rezerwacji obiektów noclegowych prezentowanych za jego pośrednictwem. Czynności opisanych w zdaniu poprzedzającym użytkownicy dokonują na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. SERWIS nie odpowiada również za zgodność treści prezentacji ze stanem faktycznym, w szczególności w zakresie ceny, standardu oferowanych usług, czy bezpieczeństwa obiektu noclegowego. 4. Użytkownikiem SERWISU może być osoba fizyczna, osoba prawa, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przegląda zasoby SERWISU lub  dokonuje prezentacji obiektu noclegowego za jego pośrednictwem.

2. Zasady korzystania z SERWISU.1. Założenie konta w SERWISIE jest bezpłatne i następuje za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://www.bieszczadynoclegi.eu/rejestracja.html2. Pierwsza prezentacja obiektu noclegowego w SERWISIE jest bezpłatna. Zwolnienie z opłaty abonamentowej obowiązuje przez okres 2 miesięcy od dnia wyświetlenia prezentacji w SERWISIE. Dalsza prezentacja obiektu noclegowego w SERWISIE wymaga uiszczenia opłaty abonamentowej. Zabrania się kasowania i ponownej prezentacji tego samego obiektu noclegowego w celu uniknięcia opłaty abonamentowej. Zabrania się również powielania ogłoszenia tego samego obiektu noclegowego.3. Uiszczenie przez użytkownika opłaty abonamentowej na rzecz SERWISU jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas określony.4. Wysokość opłaty abonamentowej określa Cennik stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu.5. Korzystanie z SERWISU jest uwarunkowane uprzednią akceptacją Regulaminu. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacją jego treści użytkownicy składają na etapie założenia konta w SERWISIE przez zaznaczenie stosownej opcji. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać aktualnych postanowień Regulaminu przez cały okres korzystania z SERWISU.6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu SERWIS zastrzega sobie prawo zablokowania konta użytkownika bez podawania przyczyny i bez wcześniejszego ostrzeżenia. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia. Użytkownikowi, którego konto zostało zablokowane z przyczyn, o których mowa w zdaniach poprzedzających nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych opłat ani odrębne odszkodowanie.7. Użytkownik SERWISU zobowiązuje się do:a) każdorazowego wskazania prawdziwych danych, w tym dotyczących aktualnego adresu e-mail do korespondencji z SERWISEM,b) zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz nie udostępniania ich osobom trzecim,c) zawiadomienia SERWISU o każdej próbie nieautoryzowanej rejestracji z konta użytkownika,d) poinformowania SERWISU o każdej zmianie danych osobowych lub adresowych.8. SERWIS zastrzega sobie prawo do:a) nie zawarcia umowy z użytkownikiem,b) przeniesienia prezentacji obiektu noclegowego do innej kategorii,d) usunięcia prezentacji zawierającej treści niezgodne z profilem SERWISU- bez podawania przyczyny i bez wcześniejszego ostrzeżenia.     9. Zamieszczając prezentację obiektu noclegowego w SERWISIE użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw do publikowanych materiałów. Zabrania się w szczególności zamieszczania zdjęć oraz innych materiałów objętych prawami autorskimi osób trzecich bez ich zgody, jak również publikowania treści, na których widnieje logo lub adres jakiejkolwiek strony internetowej, z wyjątkiem strony należącej do użytkownika.10. SERWIS zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów zawierających treści powszechnie uznane za obelżywe, obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie osób trzecich, wprowadzające w błąd, szkodzące wizerunkowi SERWISU lub świadczące o innym naruszeniu przepisów prawa. Użytkownikowi, którego wpis został usunięty z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych opłat ani odrębne odszkodowanie.11. SERWIS nie odpowiada za:a) zakłócenia w świadczeniu usług wywołane przerwami technicznymi, awariami, innymi utrudnieniami ze strony dostawców internetowych lub wskutek działania siły wyższej,b) problemy, bądź przerwy w działaniu infrastruktury internetowej użytkownika, uniemożliwiające mu prawidłowe korzystanie z SERWISU,c) straty poniesione przez użytkownika wskutek utraty danych lub niemożności przesyłania danych spowodowane przerwą w dostępie do SERWISU,d) ewentualne następstwa braku aktualizacji danych użytkownika w SERWISIE.W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych opłat ani odrębne odszkodowanie.

3. Usługi dodatkowe.1. Użytkownik może rozszerzyć zakres prezentacji obiektu noclegowego w SERWISIE o usługi dodatkowe, takie jak „Promowanie ogłoszenia” i „Wyróżnienie ogłoszenia”.2. Zasady świadczenia usług dodatkowych i wysokość należnych opłat określa Cennik stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu.3. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi dodatkowej w każdym momencie jej obowiązywania, jednak bez prawa żądania zwrotu opłaty za okres pozostały do zakończenia danej usługi dodatkowej.

4. Postępowanie reklamacyjne.1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację odnośnie płatnych opcji SERWISU w terminie 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.2.  Reklamację można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail (kontakt@bieszczadynoclegi.eu) lub za pomocą formularza kontaktowego.3. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o nich SERWISU. Informację o sposobie rozpoznania reklamacji użytkownik uzyska drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

5. Zakończenie korzystania z SERWISU.1. Jeżeli przed upływem okresu obowiązywania umowy użytkownik nie wykupi abonamentu prezentacja jego obiektu noclegowego w SERWISIE przestanie być widoczna. Użytkownik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może w każdej chwili zalogować się na swoje konto, a po uiszczeniu opłaty abonamentowej prezentacja jego obiektu noclegowego ponownie będzie widoczna w SERWISIE.   2. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z SERWISU w każdym momencie obowiązywania umowy, jednak bez prawa żądania zwrotu opłaty za okres pozostały do zakończenia danego abonamentu. 

6. Postanowienia końcowe.1. SERWIS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie, bez konieczności odrębnego informowania o tym użytkowników. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie SERWISU.2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez SERWIS danych użytkowników w celach marketingowych, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby SERWISU. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.01.2014 r. 

CENNIKDodanie obiektu do katalogu oraz emisja przez okres 2 miesięcy BEZPŁATNIE !!!Po upływie okresu BEZPŁATNEGO koszt abonamentu wynosi:
  • na okres 1 roku - 100 zł * 

 Usługi dodatkowe Promowanie ogłoszenia na stronie głównej oraz podstronach serwisu (wyświetlanie odbywa się na zasadzie rotacji)
  • przez okres 90   dni - 35 zł *

  • przez okres 180 dni - 50 zł * 

 Wyróżnienie ogłoszenia na stronie głównej oraz podstronach serwisu (wyświetlanie odbywa się na zasadzie rotacji)
  • przez okres 90   dni - 45 zł *

  • przez okres 180 dni - 60 zł *

*) - ceny netto  


Nieruchomosc

Noclegi w Bieszczadach, Baza noclegowa, Oferty całoroczne, Tanie noclegi, Wakacje, Urlop, Wypoczynek, Góry, Turystyka,